Ondersteuning

Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Elk kind heeft zijn of haar eigen onderwijsbehoefte. De kinderen voorzien van de juiste ondersteuning zien wij als één van onze belangrijkste taken. Kinderen kunnen pas leren, als ze goed in hun vel zitten.

Ondersteuning leerlingen

Elke leerling is uniek. Per individu bekijken we wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en passen ons onderwijs hier zoveel mogelijk op aan. Bij leerlingen waar extra ondersteuning nodig is, wordt bekeken op welke manier de ondersteuning vervolgens geboden en afgestemd kan worden aan de onderwijsbehoefte. Dit betekent dat leerkrachten goed naar het kind kijken. Een goede observatie kan de noodzakelijke informatie geven waardoor de juiste begeleiding ingezet kan worden.

Het is mogelijk dat wij als school de benodigde ondersteuning niet alleen kunnen bieden. De ondersteuning voor onze leerlingen delen wij samen met de andere scholen van ons bestuur en daarvoor zijn wij verenigd in een samenwerkingsverband: Helmond-Peelland.

Ondersteuning op onze school
De leerlingbegeleiding op brede school Bernadette  is degelijk georganiseerd. Er is een duidelijke structuur: de intern begeleider en de directeur volgen de ontwikkelingen op de voet. De intern begeleider heeft met regelmaat overleg met de teamleden en extern deskundigen.

Het contact met jullie, ouders wordt zeer op prijs gesteld. We plannen graag regelmatig overleg, waardoor we samen goed zicht houden op de ontwikkelingen van uw kind en ervaren, dat wat we hebben afgesproken ook daadwerkelijk samen wordt uitgevoerd.

Soms blijkt dat het leer- of gedragsprobleem zo groot is, dat het –  ondanks alle hulp en extra aandacht –  niet lukt om tot verbetering te komen. Dan roepen we de hulp van externe experts in. Dit kan leiden tot een aanvullend onderzoek. Ouders worden hierbij uiteraard nauw betrokken.

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg van de GGD en gemeente
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker.
Daarnaast hebben we nauw contact met de gezins- en jongerencoaches van Sociaal Team Laarbeek.

Meer- en hoogbegaafdheid

Voor kinderen die een zeer hoge intelligentie hebben, heel hoog scoren en behoefte hebben aan verdieping en verbreding van het onderwijsaanbod, is de Plusklas Laarbeek opgericht. In deze Plusklas gaan de kinderen, naast het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken, een ochtend in de week met een plusklasleerkracht aan de slag op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, vreemde talen, filosofie, etc. De kinderen leren vooral op een onderzoekende manier. Het doel is om iedere leerling aan te spreken op zijn of haar talent.

Daarnaast begeleidt onze specialist meer- en hoogbegaafdheid tweewekelijks een groepje kinderen in de verrijkingsgroep op school.

Klusklas

Op de Brede basisschool Bernadette willen we graag kijken naar de talenten van de kinderen en ons onderwijs daarop afstemmen. Daarom hebben we sinds 2 jaar een “klusklas”.  

De klusklas is bedoeld voor kinderen die meer begaafd zijn op praktisch gebied en dus goed met hun handen kunnen werken.