Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  Wij vinden een goede samenwerking erg belangrijk! Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van je kind. In een goed contact is het immers mogelijk om naar elkaar toe
  datgene te zeggen wat voor je kind van belang is.
  Wij informeren je over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over algemene schoolzaken. Om je kind beter te kunnen begrijpen, stellen we het op prijs als je ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Wij houden op diverse manieren contact met jullie ouders.

  Nieuwsbrief
  Onze nieuwsbrief, het Zoemertje, verschijnt regelmatig via de schoolapp en op de website. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

  Schoolapp
  Via de ouderapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Social media
  Op facebook plaatsen wij berichten van activiteiten die geweest zijn óf nog komen gaan.

  Algemene informatiebrief
  De informatie over de onderwijsactiviteiten
  in de groep zetten wij op papier en sturen deze bij de start van het
  schooljaar naar u toe.

  Kennismakingsgesprekken
  Met dit gesprek verwachten wij al in het begin van het schooljaar goed bij de kinderen te kunnen aansluiten zodat uw kind fijn naar school gaat en zich goed kan ontwikkelen.
  Voor groep 6, 7 en 8 zijn deze gesprekken samen met je kind. De bedoeling is dat je kind zelf vertelt aan de leerkracht. De kinderen zijn
  eigenaar van hun eigen ontwikkeling en leerproces en het is goed om hen daar ook zeggenschap en een stukje verantwoordelijkheid in te geven.

  Rapportgesprekken
  Na het eerste rapport worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Indien je tussentijds
  vragen hebt kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht en in onze app kun je alle toetsresultaten inzien. Na het tweede rapport volgt wederom een gesprek over de ontwikkeling van je kind.
  Het tweede rapportgesprek is voor groep 6, 7 en 8 samen met ouder(s), kind en leerkracht.

  Adviesgesprekken
  Ouders en kinderen in groep 8 worden uitgenodigd voor het adviesgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt je kind het eindadvies van de basisschool. Met dit advies kun je je kind aanmelden bij het voortgezet onderwijs.

 • Eten en drinken

  Fruit eten en drinken
  Voor de ochtendpauze mogen de kinderen fruit of groente mee naar school brengen. De kinderen hebben de mogelijkheid om water te drinken, ze mogen hiervoor zelf een beker meenemen. Wij hebben de taak om gezond gedrag te bevorderen. Voorbeeldgedrag is hierbij belangrijk, samen met de ouders geven wij graag het goede voorbeeld aan onze kinderen.

  Lunch
  Tussen de middag lunchen de kinderen met de leerkracht in de groep.
  De kinderen nemen hun eigen lunchtrommel en beker drinken mee.
  Ook tijdens de lunch vinden we het belangrijk om gezond gedrag te bevorderen. Het is niet toegestaan om snoep, ongezonde koeken, etc mee te nemen. Om duurzaamheid te bevorderen vragen wij je geen verpakkingsmaterialen mee te geven. Eventueel afval nemen de
  kinderen weer mee terug naar huis.

 • Verjaardagen

  Een verjaardag vieren is een feest. Kinderen mogen trakteren op een
  kleine traktatie, wij stimuleren een gezonde traktatie. De ouders van de
  jarige kinderen mogen in groep 1-2-3 bij de viering van de verjaardag
  aanwezig zijn.

 • Vertrouwenspersoon

  Interne contactpersoon
  De interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de kinderen als voor hun ouders.

  Wat doet de interne contactpersoon?
  • luisteren naar de klacht;
  • informatie geven over de klachtenprocedure;
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
  • contact houden met de leerling/ouders.
  De interne contactpersoon van onze school is:
  Janneke Greefkes. (janneke.greefkes@eenbes.nl)

  Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

  Externe vertrouwenspersoon
  Aan onze school is ook een externe vertrouwenspersoon verbonden.
  Hier kunt u ook gebruik van maken. Wat doet de externe
  vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?
  • nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
  • zonodig bemiddelen in de situatie;
  • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de
  onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte
  bij de (zeden)politie;
  • ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
  • zonodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
  • contact houden met de interne contactpersoon op school om de
  belangen van de leerling te bewaken.
  De externe vertrouwenspersonen voor alle scholen van Eenbes
  basisonderwijs zijn afkomstig van het bedrijf &Zelf.
  De interne contactpersoon van de school verwijst je naar hen door als je er samen niet uitkomt.
  Contactpersoon El Theuws is bereikbaar via e-mail:
  el.theuws@enzelf.nl of telefonisch via: 06 12407652

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Hierdoor hebben de ouders en leerkrachten invloed en inspraak op het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad is verplicht voor elke basisschool. De taken en bevoegdheden staan duidelijk omschreven in het reglement van de MR.

  Wie zitten in de MR?

  Voorzitter Laura van Lanen Ouder
  Secretaris Marjon Neilen Leerkracht
  Lid Manon de Beer Ouder
  Lid Katelijn Lukassen Ouder
  Lid Janneke Greefkes Leerkracht
  Lid Annemieke de Jong Leerkracht

  Wat doet een MR?
  De MR vergadert 8 maal per jaar. In de schoolkalender staan de vergaderingen aangegeven. Tijdens de vergaderingen komen er verschillende onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen zijn in een aantal gevallen vooraf vastgelegd. Uiteraard komen er ook onderwerpen die voor dat moment of nabije toekomst van belang zijn. Bv. het schoolplan wordt elk jaar verplicht besproken. Zo is er een dertigtal onderwerpen waarin de MR gekend wordt. Er is geregeld overleg met de directie.

  Wat kunt u met de MR; de stem van de ouders? 
  Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien. Door praktische hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken. De MR biedt de mogelijkheid om inspraak te krijgen over schoolse zaken. De vergaderingen zijn openbaar en je kunt altijd schriftelijk of mondeling onderwerpen aankaarten die je van belang vindt voor de school. Dit kan gaan over pesten of over veiligheid van de school etc. Hierdoor kan de school rekening houden met jullie wensen en ideeën. De MR is het orgaan om dit aan te kaarten.

  Bereiken van MR
  Je kunt mailen naar: mr.bernadette@eenbes.nl of contact opnemen met een van de MR-leden.

 • Ouderraad

  De ouderraad van onze school is een stichting. Onze school streeft ernaar de contacten met de ouders te optimaliseren. Dat willen wij bereiken door een goede samenwerking met onze  ouderraad.

  De ouderraad komt zes keer per jaar bij elkaar. Een leerkracht woont de vergaderingen bij. De OR wil regelmatig verslag doen van haar activiteiten in ons Zoemertje.De ouderraad houdt bij de start van het nieuwe kalenderjaar een jaarvergadering waarvoor alle ouders en leerkrachten worden uitgenodigd.

  Wij zijn heel blij met onze actieve ouderraad want zij ondersteunt onze school op vele manieren.

  In onze school zijn veel ouders actief bezig:

  • Elke klas beschikt over klassenouders, die ingezet worden bij het regelen van extra handen.
  • Voor en na schooltijd worden onze kinderen veilig over straat gezet door de verkeersbrigadiers. Deze service wordt al jaren perfect geregeld.
  • Ouders geven hulp bij sport- en spelactiviteiten.
  • Ouders helpen bij het organiseren van de jaarlijkse afscheidsmusical.
  • Ouders voeren na elke vakantie een luizencontrole uit.

  Bij al deze activiteiten waarderen we de hulp van ouders enorm.

  Leden van de OuderraadVoorzitter          Kim van der LindenSecretaris           Marleen de GrootPenningmeester Leonie van den HeuvelLid                       Ellen van VroenhovenLid                       Daniëlle GottenbosLid                       Lieke LangebergLid                       Stèfanie Groeneveld – van HoutLid                       Marian VermeulenLid                       Nikki van HoofLid                       Carla Ubben – VerbeekLid                       Miriam van der PasLid                       Lindsay Donkers

  Klassenouders en hulpoudersDe leerkracht regelt de benoeming van de klassenouder. Deze ouders zijn actief bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de verjaardag van de groepsleerkracht en het regelen van vervoer bij activiteiten. Specifieke hulpouders:Coördinatie verkeersbrigadiers: Ingrid Hendrikx

  OuderbijdrageDe ouderbijdrage is bedoeld om activiteiten ten behoeve van je kind(eren) te financieren buiten het normale schoolprogramma om. Activiteiten die de oudervereniging financiert zijn onder andere de sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, schoolreisjes en excursies, attenties bij jubileum, attenties bij een afscheid, attenties bij langdurige ziekte van de leerkrachten. In overleg met de medezeggenschapsraad en de oudervereniging is de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op €32,50 per kind.

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Op Brede school Bernadette werken wij volgens het zogeheten vijf-gelijke-dagen model van maandag t/m vrijdag van 8.25u tot 14.00u. Dit geldt voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.

  De kinderen zijn vanaf 8.15u van harte welkom in het klaslokaal. De lessen starten om 8.25u.

  Pauze
  Alle groepen spelen van 10.15u tot 10.30u en van 12.15u tot 12.30u buiten. Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd door teamleden van school.

  Onderwijstijd
  Alle kinderen gaan gemiddeld 25 uur per week naar school.

 • Vakanties

  Herfstvakantie ma 16-okt-23        t/m        vr 20-okt-23
  Kerstvakantie ma 25-dec-23      t/m        vr 5-jan-24
  Voorjaarsvakantie ma 12-feb-24        t/m        vr 16-feb-24
  2e Paasdag ma 1-apr-24
  Meivakantie ma 22-apr-24        t/m        vr 3-mei-24
  Hemelvaart do 9-mei-24        t/m        vr 10-mei-22
  2e Pinksterdag ma 20-mei-24
  Zomervakantie ma 8-jul-24        t/m        vr 16-aug-24
 • Studiedagen

  Op studiedagen zijn de kinderen vrij en focust het team zich op onderwijsontwikkeling. Je vindt de studiedagen op de jaarkalender.

Downloads