Waar staat de school voor?

De basisschooltijd is een belangrijk deel van het leven van je opgroeiende kind. Op onze school staat je kind centraal. We willen dat je kind elke dag met plezier naar school gaat en zich optimaal ontwikkelt. Wij bieden een veilige, uitdagende leeromgeving waarin onze leerkrachten, in samenwerking met ouders, kinderen de ruimte bieden om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Missie en visie van de school

De missie van Brede basisschool Bernadette is:
“We helpen jou om je te ontwikkelen tot een eigen persoonlijkheid die met kennis, vaardigheden en eigen mening een bijdrage kan leveren aan de huidige en toekomstige maatschappij.”

De visie van Brede basisschool Bernadette is:
“Wij geven goed onderwijs waardoor kinderen voorbereid zijn op de toekomst. Samen proberen we ieder kind zich optimaal te laten ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden en houding. We willen dat kinderen, ouders en team zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid (leren) nemen voor elkaar, de omgeving en zichzelf. We waarderen ieder zoals hij is met zijn of haar ontwikkelmogelijkheden.”

Ons aanbod

Onze school kenmerkt zich door rust, structuur, duidelijkheid en een warm pedagogisch klimaat waarin kinderen en ouders zich welkom voelen. De duidelijke en gestructureerde aanpak stimuleert de ontwikkeling van ieder kind op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en creatief niveau. In alle groepen werken we kindgericht. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. We doen dit door differentiatie met diverse instructie- en verwerkingsvormen in de lessen. Door de onderwijsbehoefte van het kind centraal te stellen streven wij naar een optimale ontwikkeling van ieder kind.

Leren met DenkBeelden

Het onderwijs in de 21ste eeuw hecht, naast cognitieve vaardigheden, waarde aan competenties zoals een probleemoplossend vermogen, samenwerking en kritisch denken. Om deze competenties te ontwikkelen bij kinderen is het van belang dat kinderen gebruik leren maken van effectieve denkvaardigheden en strategieën.

DenkBeelden zijn visuele leermodellen waarmee effectieve denkprocessen bij leerlingen versterkt worden en structuur wordt gegeven aan de informatie die kinderen moeten onthouden.

Bewegend Leren

Wij streven ernaar om kinderen dagelijks in beweging te brengen door gebruik te maken van de prachtige groene ruimte om onze school heen. Door motorische vaardigheden en reflexen te vergroten ontwikkelen kinderen zich op grof en fijn motorisch vlak. Ook wordt hierbij de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Bewegen is gezond én leerzaam!

Talentontwikkeling

Op Brede school Bernadette werken wij het hele jaar door aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten van onze kinderen. Of het kind nu goed kan rekenen, lezen, dansen of knutselen. Iedereen is ergens goed in!
Tijdens onder andere onze groepsoverstijgende talentmiddagen werken wij schoolbreed aan beeldende vorming in de breedste zin van het woord. We verzorgen op deze momenten lessen over kunst, cultuur, expressie, fotografie, etc. Wij werken hierbij volgens de procesgerichte didactiek waarbij, zoals de naam al zegt, het proces belangrijker is dan het resultaat.

Brabants Verkeersveiligheidslabel

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.

Om verkeersonderwijs op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rond de school.

Brede basisschool Bernadette heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel BRONS.