Onze school

Brede school

Onze brede school is bestemd, ingericht en bedoeld voor onderwijs aan kinderen van de leeftijd van 4 – 12 jaar. We streven ernaar dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen. Onze school werkt nauw samen met peuterspeelzaal Bernadette en buitenschoolse opvang Ukepuk. Peuterleidsters en leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben zich samen geschoold. Met subsidie voor VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) is samengewerkt aan een zelfde visie op: opvoeding en verbetering van onderwijs. De peuterspeelzaal is ondergebracht in het gebouw van de Bernadetteschool.
De school stelt zich tot taak om bij kinderen originaliteit, spontaniteit en creativiteit te ontwikkelen. Leerinhouden en leermiddelen stemmen wij daarbij op elkaar af.

Sociale ontwikkeling

In de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid heeft de school een belangrijke taak wat betreft de persoonlijkheidsvorming en de sociale ontwikkeling van de kinderen. Op onze school leren de kinderen hiervoor de basisvaardigheden.

Kennis en informatie

Onze school wil kinderen voldoende kennis en informatie aanbieden. Omdat we in een tijd leven waarin kennis en informatie snel verouderen, zullen we de kinderen ook moeten leren hoe zij nieuwe kennis kunnen verzamelen en verwerken. Wij maken gebruik van de moderne lesmethoden en technieken. Hiervoor is een documentatiecentrum en een computernetwerk ingericht.

Samenwerking

Voor een goede ontwikkeling van het kind is de samenwerking tussen school en ouders een voorwaarde. Daarom willen we duidelijke informatie geven over ons onderwijs door middel van klassenavonden, ouderavonden, de website, ons digitaal informatieblaadje 'het Zoemertje' en mededelingen over de ontwikkeling van elk kind via rapportage.

Organisatie

De school is klassikaal georganiseerd. De leerlingen van onze school zitten in jaargroepen. Er wordt veel rekening gehouden met het individuele kind, zoals bijvoorbeeld kinderen met leerproblemen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp van de klassenleerkracht of van een andere leerkracht die voor extra handen in de klas zorgt. Extra aandacht is er voor de onderbouwgroepen: een goede basis komt de hele school ten goede.