Missie en visie

Na een visietraject heeft het team van basisschool Bernadette onderstaande missie, visie en kernwoorden geformuleerd. De missie beschrijft waar we voor staan en de visie waar we voor gaan. De missie zal meestal vrijwel hetzelfde blijven terwijl de visie in beweging is. De visie is de manier waarop we vanuit de missie op dit moment antwoord willen geven op en invulling willen geven aan de kansen die op ons afkomen.

De missie van basisschool Bernadette is;

“We helpen jou om je te ontwikkelen tot een eigen persoonlijkheid die met kennis, vaardigheden en eigen mening een bijdrage kan leveren aan de huidige en toekomstige maatschappij.”

 

De visie van basisschool Bernadette is;

“Wij geven goed onderwijs waardoor kinderen voorbereid zijn op de toekomst. Samen proberen we ieder kind zich optimaal te laten ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden en houding. We willen dat kinderen, ouders en team zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid (leren) nemen voor elkaar, de omgeving en zichzelf. We waarderen ieder zoals hij is met zijn of haar ontwikkelmogelijkheden.”

 

Onze kernwaarden zijn; ontwikkeling, samen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Ontwikkeling

Onze waarden samen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn voorwaarden om te komen tot ontwikkeling. Om op een succesvolle wijze te functioneren in en bij te dragen aan de maatschappij zijn kennis, vaardigheden en houding nodig. Wij bieden daarom een brede basiskennis aan en breiden die uit door middel van verdieping op diverse terreinen. Daarbij hebben we aandacht voor verschillen tussen kinderen en stemmen daar op af. Het leren van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen mening en houding geven wij een plek in ons onderwijs. Als school ontwikkelen wij ons ook. We werken aan onze ontwikkeling vanuit de missie en visie, opgedane ervaringen, feedback en nieuwe inzichten in het vakgebied.

 

Samen

We willen dat kinderen trots op zichzelf, op de ander en op school kunnen zijn. Samen leren, samenwerken en samen spelen op een elkaar steunende manier is voor iedereen fijn en leerzaam. Een goede communicatie over en weer is hiervoor noodzakelijk. Zo kunnen ouders, kinderen, school en samenwerkingspartners elkaar aanvullen en versterken (1+1=3). Op een coöperatieve manier samen leren waarbij er meer interactie is krijgt een steeds grotere rol.

Betrokkenheid

We willen dat kinderen betrokken zijn bij de leerstof en hun leerproces. Dat doen we o.a. door verschillende werkvormen te gebruiken. We benutten de eigen inbreng van kinderen en leren ze in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te nemen. De leerkracht heeft naast een leidende en aanbiedende rol ook een begeleidende rol om kinderen zelfstandig te leren nadenken. Als team voelen we ons betrokken bij onze leerlingen en willen hen als persoon “zien”. We hechten waarde aan de inbreng van ouders en nemen die serieus. We gebruiken graag de kennis van ouders over hun kind om ons handelen te optimaliseren.

Verantwoordelijkheid

We vinden zorgen voor jezelf, de omgeving en elkaar belangrijke waarden voor de kinderen om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Samen hebben wij de verantwoordelijkheid voor de groep, de omgeving en elkaar. Verantwoordelijkheid nemen moet je leren. Dat betekent dat we kinderen hierbij begeleiden en met hen in gesprek blijven gaan over hoe ze dat kunnen doen. Openheid, respect, eerlijkheid en veiligheid vinden we daaruit voortvloeien. Als team hebben we hier samen met de ouders een voorbeeldfunctie. Dat houdt ook in dat iedereen zich houdt aan gemaakte afspraken.

 

Vertrouwen

Wij hebben vertrouwen in de innerlijke motivatie van kinderen om te willen leren. We geloven dat kinderen zich ontwikkelen en met hulp richting kunnen geven aan het leerproces. Kinderen moeten binnen kaders ruimte krijgen om eigen keuzes te leren maken waardoor het zelfvertrouwen kan groeien. Vertrouwen is er in de kinderen maar ook in het team, ouders en samenwerkingspartners. De basis hiervan is een goede samenwerkingsrelatie.

 

‘Bernadetteschool, voor een brede basis’