Ondersteuning

Ondersteuning voor leerlingen

De leerlingen hebben recht op de juiste ondersteuning. Dat vinden wij van groot belang.

Het is mogelijk dat wij als school de benodigde ondersteuning niet alleen kunnen bieden. De ondersteuning voor onze leerlingen delen wij samen met de andere scholen van ons bestuur en daarvoor zijn wij verenigd in een samenwerkingsverband: Helmond-Peelland.

Ondersteuning op onze school

Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Elk kind heeft zijn of haar eigen onderwijsbehoefte. De kinderen voorzien van de juiste ondersteuning zien wij als één van onze belangrijkste taken. Kinderen kunnen pas leren, als ze goed in hun vel zitten.

De leerlingbegeleiding op brede school Bernadette  is degelijk georganiseerd. Er is een duidelijke structuur: de intern begeleider en de directeur volgen de ontwikkelingen op de voet. De intern begeleider heeft met regelmaat ook overleg met de teamleden en extern deskundigen. 

 

Het contact met u, ouders wordt zeer op prijs gesteld. We plannen graag regelmatig overleg, waardoor we samen goed zicht houden op de ontwikkelingen van uw kind en ervaren, dat wat we hebben afgesproken ook daadwerkelijk samen wordt uitgevoerd.

 

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, werken we op onze school met een leerlingvolgsysteem. Door het verzamelen van de observaties en toetsresultaten kunnen we kinderen gericht begeleiden en komen we tot een verantwoord advies aan het eind van hun basisschoolperiode. 

  • We gebruiken in de groepen 1 t/m 8 het instrument KIJK! om kinderen in de klas te observeren en onze bevindingen te registreren.
  • Voor alle groepen stellen we groepsplannen op voor de vakken spelling,  rekenen en technisch en begrijpend lezen.
  • We organiseren onze lessen zo, dat we kinderen die specifieke hulp nodig hebben, tijdens de lessen kunnen begeleiden.
  • Wij hebben procedures voor kinderen  met een vertraagde of versnelde ontwikkeling.

 

Soms blijkt dat het leer- of gedragsprobleem zo groot is, dat het –  ondanks alle hulp en extra aandacht –  niet lukt om tot verbetering te komen. Dan roepen we de hulp van externe experts in. Dit kan leiden tot een aanvullend onderzoek. Ouders worden hierbij uiteraard nauw betrokken.

Plusklas

Hoogbegaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Plusklas: een initiatief van Laarbeekse scholen van Eenbes Basisonderwijs.

Ondersteuning

Voor de kinderen die dit nodig hebben, realiseren we samen met collega-scholen een passende onderwijsplek dicht bij huis. Elke school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin vindt u welke zorg de school nu al kan bieden. U kunt ons schoolondersteuningsprofiel aanvragen bij de directeur. 

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg van de GGD

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker.