Wij staan voor goed onderwijs!

Ons onderwijs heeft een duidelijke structuur en organisatie. Via een duidelijke en gestructureerde aanpak stimuleren we de ontwikkeling van ieder kind zo goed mogelijk op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en creatief niveau.

Groep 1-2

In groep 1 en 2 geven we elk kind de kans zich op eigen tempo te ontwikkelen. We dagen uw kind uit, zorgen voor de juiste prikkels. Vanuit het spel komt uw kind tot leren. We richten ons onderwijs zo in, dat kinderen met elkaar kunnen spelen, op onderzoek uitgaan en praten over verschillende onderwerpen. Bij een stagnerende ontwikkeling kan speciale leerlingbegeleiding in beeld komen.

Groep 3-8

In groep 3 tot en met 8 werken we kindgericht én leerstofgericht. In de hele school zorgen we voor differentiatie met diverse instructievormen in de lessen. Per vak- en vormingsgebied gaan we uit van een basisprogramma dat alle leerlingen moeten beheersen. Voor iedere les, trimester en leerjaar zijn doelen vastgelegd. De leerkracht houdt bij of deze doelen behaald worden. Ook hier kan speciale leerlingbegeleiding in beeld komen.

Plusklas

Kinderen die snel door hun leerstof heen zijn en op alle gebieden zeer goed presteren, is de ‘Laarbeekse Plusklas’ opgericht. Deze plusklas is bedoeld voor leerlingen die naar een Eenbes-school in Laarbeek gaan en aan bepaalde criteria voldoen. Zij worden via de intern begeleider van de eigen school aangemeld.

Voortgezet onderwijs

Ons onderwijs is gericht op het eigene van ieder kind. Maar ook op wat de maatschappij nu en later van hen vraagt. Dit betekent dat we een goede voorbereiding en aansluiting op het voortgezet onderwijs heel belangrijk vinden. Samenwerking met Voortgezet Onderwijs vindt plaats in het POVO-overleg, uitwisseling van gegevens van schoolverlaters en besprekingen met als doel te komen tot verbetering van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.