Plusklas

Inleiding

Met de invoering van Passend Onderwijs heeft Eenbes Basisonderwijs zich een doel gesteld: passend onderwijs voor alle leerlingen en dus ook voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. Eenbes Basisonderwijs heeft daarom besloten de ondersteuning voor hun leerlingen uit te breiden in de vorm van een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Op deze manier kunnen we tegemoet komen aan datgene wat deze groep leerlingen nodig heeft.

 

Visie van Eenbes Basisonderwijs op hoogbegaafde leerlingen

De Eenbesscholen gaan uit van verschillen tussen kinderen. Daarom willen we binnen Eenbesscholen voor alle leerlingen, dus ook voor hoogbegaafde leerlingen, een passend onderwijsaanbod bieden.

Dit betekent voor de scholen:

  • dat signaleren van hoogbegaafdheid zorgvuldig en transparant plaatsvindt;
  • dat de lesstof voor deze kinderen compacter gemaakt wordt en verrijkt en verbreed wordt als dat nodig is;
  • dat hoogbegaafde kinderen een speciaal lesaanbod krijgen, door middel van een plusklasochtend in de week, als zij dat nodig hebben.

 

Doelstelling van de plusklassen

De Eenbes plusklassen willen het volgende aan de hoogbegaafde kinderen bieden:

  • Contact met ontwikkelingsgelijken.
  • Uitdaging betreffende het leerstofaanbod, zodat leerlingen leren leren (leren plannen en leren structureren) en leren samenwerken.
  • Ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen en verhogen van hun welbevinden.

Signalering en diagnostiek  

Signalering van hoogbegaafde leerlingen dient zo vroeg mogelijk te gebeuren. Het vroegtijdig onderkennen van de hoogbegaafdheid en hiermee de ondersteuningsbehoeften van een leerling is vooral van belang om problemen als onderpresteren en negatief zelfbeeld of gedragsproblemen te voorkomen.

De signalering van hoogbegaafdheid wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal gegevens. Op de Bernadette werken we o.a. met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid.

Dit is een quickscan die gebruikt wordt voor alle kinderen in groep 1, 3 en 5. Vanuit deze quickscan kunnen vervolgstappen gezet worden waar u dan als ouder bij betrokken wordt. Verder wordt gekeken  naar de informatie over de voorschoolse ontwikkeling, de informatie van ouders, leerkracht en de citogegevens. De leerkracht en de interne begeleider bekijken welke aanpak het beste past bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Dit kan zijn dat er ingezet wordt op het compacten en verrijken binnen de groep / school. Er wordt tijdens het compacten en verrijken goed gekeken naar het werken en functioneren van het kind in de groep, het welbevinden, het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen.

Mocht blijken dat dit niet voldoende is dan wordt er verder gekeken of de Plusklas een goede aanvulling is.

 

Beleid aanmelding en toelating voor de plusklas

Als ouders en school in overleg tot de conclusie komen dat het kind gebaat is bij het onderwijs in de plusklas dan kan de school een aanvraag indienen bij de Eenbes. Deze aanvraag wordt bekeken door een toelatingscommissie o.a. bestaande uit een orthopedagoog, de coördinator Passend Onderwijs en de coördinator Plusklassen van Eenbes Basisonderwijs. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, wordt de plaatsing van het kind gerealiseerd. Omdat hierbij sprake is van een tijdelijk arrangement, wordt 2x per jaar de ondersteuning en voortgang geëvalueerd d.m.v. triadegesprekken (ouders, school, plusklasleerkracht) nl. rond december en rond mei-juni.

De Eenbes draagt centraal de kosten voor de plusklas-arrangementen.

 

Communicatie

De leerkracht van de plusklas communiceert wekelijks met de ouders, de leerkracht en de IB-er/ directie per email en tijdens de triadegesprekken. 

Vervoer

De ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de plusklas.

 

Plusklas van onze school

De Plusklas is een initiatief van acht Eenbes-scholen in Laarbeek. Meer- en hoogbegaafde kinderen van deze scholen ontmoeten elkaar 1 dagdeel per week op Brede School De Muldershof in Beek en Donk. In de Plusklas werken de kinderen aan projecten. Naar aanleiding van de projecten krijgen de kinderen schoolwerk mee. Het is de bedoeling dat er in de eigen schoolklas 2 uur per week gewerkt kan worden aan dit schoolwerk. De leerkracht heeft hier een coachende rol in.

De kinderen in de Plusklas werken volgens het TASC-model: Thinking Actively in a Social Context.

Het model kent 8 fasen, waarin kinderen elkaar ondersteunen. Ze leren met elkaar en van elkaar. In het TASC-model zijn werkvoorbereiding, uitvoering en evaluatie natuurlijke onderdelen van het leerproces.