Kwaliteit

Op Brede school Bernadette werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2015. Leerlingen geven onze school een 8,2 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015 2013 2011
Medewerkers geven een: 8,3 8,1 7,9
Ouders geven een:  7,8 7,7 7,1
Leerlingen geven een:  8,2 8,4 7,7

 

Een samenvatting van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek kunt u inzien op deze website onder het kopje ouders - documenten.

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2017  2016  2015   2014
Schoolscore  539,2   537,1  540,0  539,4

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Uit de gegevens van het Voortgezet Onderwijs blijkt dat het advies een goed advies is geweest. Ook na drie jaar blijken nagenoeg alle kinderen de onderwijsrichting volgen die geadviseerd is.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2016-2017 2015-2016 2014-2015
Aantal schoolverlaters  27 27 24
lwoo-leerlingen 0 2 0
vmbo-leerlingen 15 17 10
havo/vwo-leerlingen 12 10 14

 

In schooljaar 2012-2013 hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We voeren ouder-kind gesprekken, waarbij de inbreng van het kind meegenomen wordt in de verdere begeleiding op school. De leerling is nu meer en eerder bij de overstap naar het voortgezet onderwijs betrokken.  

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

In ons kwaliteitsbeleid staan dit schooljaar de volgende plannen centraal:

 • Inhoud gaan geven aan het Koersplan Eenbes 2015-2019.
 • Invoering nieuwe methode KLEUTERPLEIN in groep 1-2.
 • Invoering nieuwe methode LIJN 3, Taal-Lezen in groep 3.
 • Invoering nieuwe Taalmethode STAAL, gr. 3 t/m 8.
 • Invoering Engels in alle groepen.
 • Invoering nieuwe methode KIVA voor de Sociaal Emotionele Ontwikkeling.
 • Ontwikkelen Cultuurbeleid (Cultuurloper) o.b.v. Kunstlokaal.
 • Ontwikkeling Onderwijs en ICT, afstemming op individuele leerling.
 • Gepersonaliseerd  leren: afstemmen van inhoud en activiteiten op verschillen bij kinderen.
 • Invoering werkwijze in nieuw te vormen combinatiegroepen 2-3 en 4-5.
 • Samenwerken met partners in ontwikkeling van Brede School versterken door gezamenlijke bespreking en activiteit..
 • Opstart van nieuwe opzet muziekonderwijs o.b.v. Kunstlokaal ‘Meer muziek in de klas’..

Opbrengstgericht werken:

 • Het voortzetten van het maken van ontwikkelings-perspectieven (OPP’s) voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
 • Het bewaken van het leerproces door het voeren van ouder-kind gesprekken over gedrag, werkhouding, perspectief en het leren in een les.
 • Het bewaken van de resultaten van taal en rekenen, doelen zijn gesteld.
 • Het werken met groepsplannen en het aansluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen helpen ons deze doelen te realiseren.
 • Versterking van werken met Directe Instructie Model waarbij we meer toekomen aan specifieke vraag van kinderen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • Het uitvoeren van de nieuw opgezette doorgaande lijn met bijbehorende activiteiten. Schoolbreed komen thema’s aan de orde, ouders worden hierin meegenomen via informatie in onze tweewekelijkse Zoemertje. Daarnaast zijn thema’s zichtbaar in de school en in de klassen d.m.v. posters en foto’s.

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.