Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld om activiteiten ten behoeve van uw kind(eren) te financieren buiten het normale schoolprogramma om.

Activiteiten

Activiteiten die de oudervereniging financiert zijn onder andere: de sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, schoolreisjes en excursies, attenties bij jubileum, attenties bij een afscheid, attenties bij langdurige ziekte van de leerkrachten.

Ouderbijdrage

In overleg met het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op €27,50 per kind. De schoolbijdrage is in principe vrijwillig. Echter alleen met deze bijdrage zijn bovengenoemde activiteiten mogelijk. Voor de inning van de ouderbijdrage wordt u per brief geïnformeerd.

 

De inning van de ouderbijdrage gaat via een machtiging. Deze machtiging geldt gedurende de gehele schoolperiode van uw kind(eren). Als het laatste kind uit het gezin in groep 8 zit, stopt de machtiging automatisch.

 

De vrijwillige ouderbijdrage aan de oudervereniging wordt jaarlijks vastgesteld. Toelating op onze school is niet afhankelijk van het betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage. Weigeren ouders die te betalen dan vindt geen invordering plaats en worden er geen andere consequenties aan verbonden. Schoolactiviteiten hebben wel een verplicht karakter.

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.